۱۴۰۲ جمعه ۱۱ فروردين
مقابله با مطالعات كارآزمايي باليني نما

پيرو مطالب مطروحه در اجلاس معاونين محترم پژوهشي سراسر كشور مورخ 8 اسفند 1397 بعضي از مطالعات كارآزمايي باليني نيستند بلكه به عنوان مطالعات كارآزمايي باليني­ نما شناخته مي شوند.

ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺪاﺧﻼت روزﻣﺮه و ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي اراﯾﻪ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ- درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺗﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮﻧﺪ) ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.  اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪاي ﺑﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه (ﯾﮏ ﺳﺆال واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن equipoise) وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻧﻤﺎ از ﻟﺤﻈﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺪه در ذﻫﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ را اﺑﺘﺪا در ﮔـﺮوه و  ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﻌﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت داﻧﺸـﮕﺎه و در آﺧـﺮ ﺑـﺮاي ﺛﺒـﺖ در IRCT ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. براي اينگونه مطالعات دسته بندي هاي زير بايد درنظر گرفته شود:

اﻟﻒ- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ

 ب- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ

 ج- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ- درﻣﺎﻧﯽ

 د- ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اودﯾﺖ(audit) ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 

اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در توليد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرآزﻣاﯾﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل وارد آوردن ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺟﺪي اﺳﺖ.

 
تاریخ:
1398/09/16
تعداد بازدید:
5567
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal