۱۴۰۲ جمعه ۱۱ فروردين
دستورالعمل اجرايي نحوه امتياز دهي
بسمه تعالي چك ليست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند  » ك« ماده 2 آيين نامه »   تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان « ماده 1 انتشار مقاله: رديف نام مقاله نام مجله مقالات درچه مجلات نمايه شده اند تعداد نويسندگان رتبه فرد در بين نويسندگان سال وشماره چاپ مقالات مقاله داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله امتياز                                       ماده 2 پايان نامه:   رديف مطالعات توصيفي و كيفي مطالعات پايه شامل in-vitro و in-vivo مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي شاهدي كارآزمايي باليني امتياز             ماده 3 ارائه خلاصه مقالات دركنگره ها و سمينارها: رديف نام سمينار نوع سمينار عنوان مقاله تعداد نويسندگان رتبه فرد در بين نويسندگان نحوه ارائه امتياز     دانشجويي كشوري خارج از كشور       سخنراني پوستر                       ماده 4 انتشاركتاب: رديف عنوان كتاب نحوه فعاليت نامه تاييديه معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه در مورد كتاب امتياز     تاليف ترجمه                   ماده 5 مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي: رديف عنوان طرح نحوه فعاليت نوع طرح پايان طرح امتياز     مجري همكار چند مركز داخلي چند مركز خارجي                       ماده 6 فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي: رديف                    عنوان فعاليت با ارائه گواهي (مهر وامضاي معاونت پژوهشي يا آموزشي) امتياز   عضويت در شوراي مركزي دبير كميته پژوهش هاي دانشجويي همكاري در برگز اري همايش ها ،كنگره ها و ژورنال كلاپ ها تدريس در كارگاه هاي آموزشي                 ماده 7 نوآوري ، اختراع ، اكتشاف رديف عنوان مرجع تاييد كننده )تاييديه وزارت بهداشت و درمان( امتياز            
تاریخ:
1396/01/01
تعداد دانلود:
0
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal