معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آیین نامه ها

1_
آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

آیین نامه شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌

2_
آیین نامه اعطای گرنت تشویقی جهت چاپ مقالات و شرکت در کنگره ها

آیین نامه اعطای گرنت تشویقی جهت چاپ مقالات و شرکت در کنگره ها

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

3_
دستورالعمل فرآیند ثبت عناوین طرح های تحقیقاتی

دستورالعمل فرآیند ثبت عناوین طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

4_
نحوه پرداخت هزینه ترجمه و ویراستاری مقالات

نحوه پرداخت هزینه ترجمه و ویراستاری مقالات

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

5_
شیوه نامه شرکت دانشجویان در همایش های داخلی و خارجی

شیوه نامه شرکت دانشجویان در همایش های داخلی و خارجی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انتخاب، انجام و دفاع از پایان نامه دانشجویان رشته پزشکی

آیین نامه و دستورالعمل اجرایی انتخاب، انجام و دفاع از پایان نامه دانشجویان رشته پزشکی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌ 1402/08/03

7_
جدول محاسبه هزینه طرح ها

جدول محاسبه هزینه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 23+

تاریخ :‌

8_
دستورالعمل پرداخت هزینه طرح های تحقیقاتی علوم پایه و بالینی

دستورالعمل پرداخت هزینه طرح های تحقیقاتی علوم پایه و بالینی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌ 1402/08/03

9_
شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی توصیفی و پرسشنامه ای

شیوه نامه اجرایی طرح های تحقیقاتی توصیفی و پرسشنامه ای

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 11+

تاریخ :‌ 1402/08/03

10_
راهنمای اخلاق در پژوهش های گیاهان دارویی

راهنمای اخلاق در پژوهش های گیاهان دارویی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌