معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیلا رمضانی

لیلا رمضانی

کارشناس امور مالی معاونت، کارشناس مسئول قرارداد های تحقیقاتی

تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن:‌ 54336085-071

شماره داخلی: ...

لیلا مجاهدی جهرمی

لیلا مجاهدی جهرمی

مدیر سامانه پژوهان، کارشناس سامانه جامع طرح های تحقیقاتی، دبیر شورای دانشگاه

تحصیلات: مهندس کامپیوتر

lmojahedi@gmail.com

تلفن:‌ 54336085-071

شماره داخلی: ...

پوران زاهدی نیا

پوران زاهدی نیا

مدیر گروه ارزشیابی پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، دبیر کمسیون ماده 3(ارتقاء و ترفیع اساتید)

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی

تلفن:‌ 54336085-071

شماره داخلی: ...

زهرا کلوانی

زهرا کلوانی

کارشناس مسئول مجله پارس، کارشناس مسئول کمیته اخلاق در پژوهش

تحصیلات: کارشناسی علوم اجتماعی

تلفن:‌ 54336087-071

شماره داخلی: ...

عباس رحمانیان

عباس رحمانیان

مسئول دفتر معاونت، مدیر امور اداری معاونت

تحصیلات: کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی

abbasrahmani84@yahoo.com

تلفن:‌ 54440821-071

شماره داخلی: ...

حمید رضا دولتخواه

حمید رضا دولتخواه

کارشناس مسئول برنامه عملیاتی، کارشناس ارشد آمار

تحصیلات: کارشناس ارشد آمار

تلفن:‌ 54336085-071

شماره داخلی: ...

دکتر سعیده عرفانیان

دکتر سعیده عرفانیان

کارشناس مسئول آزمایشگاه تحقیقات

تحصیلات: دکترای بافت شناسی

erfanian_85@yahoo.com

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 350

راحیل حق جو

راحیل حق جو

کارشناس مسئول مراکز تحقیقاتی

تحصیلات: دکترای بافت شناسی

r.haghjoo@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 346