معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم زیر نظرمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۷۶ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و از دیماه ۱۳۹۱ و با تعیین معاون پژوهشی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به طور مستقل زیر نظر ریاست محترم دانشگاه فعالیت می نماید.

ساختار تشکیلاتی:

· مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه : متشکل از ۱- مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی، ۲- اداره اطلاع رسانی پزشکی وشبکه پژوهش و۳- اداره توسعه فناوری سلامت است. این معاونت کلیه فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه را جمع آوری و ارزشیابی می نماید و به منظور توانمند سازی سایر معاونت ها و گروهها، کارگاههای پژوهشی برگزار و تسهیلات مالی مورد نیاز محققین را تأمین
می نماید و با تشکیل شوراهای تخصصی از جمله شورای پژوهشی دانشگاه ،شورای پژوهشی دانشکده پزشکی،شورای پژوهشی دانشکده پرستاری، شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، شورای پژوهش در آموزش ، شورای پژوهشی اخلاق پزشکی ، کمیته اخلاق، HSR و تألیف و ترجمه فعالیت های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را مورد ارزشیابی و تصویب قرار می دهد.