معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها و پرسش نامه ها

1_
فرم خام گزارش نهایی

فرم خام گزارش نهایی مربوط به طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 64+

تاریخ :‌ 1402/10/02

2_
فرم قرارداد همکاری پژوهشی- تفاهم نامه همکاری با دانشگاه

فرم قرارداد همکاری پژوهشی- تفاهم نامه همکاری با دانشگاه

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌ 1402/08/02

3_
فرم ارزشیابی آثار ترجمه

فرم ارزشیابی آثار ترجمه کتاب

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/08/02

4_
فرم درخواست تالیف کتاب

فرم درخواست تالیف کتاب

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/02

5_
فرم درخواست ترجمه کتاب

فرم درخواست ترجمه کتاب

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/08/02

6_
فرم ایمیل آکادمیک

فرم ایمیل آکادمیک

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/02

7_
فرم تسویه حساب معاونت پژوهشی

فرم تسویه حساب معاونت تحقیقات و فناوری

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/08/02

8_
فرم گزارش سفر خارج

فرم گزارش سفر خارج بعد از کنگره خارجی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
فرم شرکت در کنگره خارجی

فرم درخواست شرکت د رکنگره های خارجی

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
فرم شرکت در کنگره ی داخلی/ سمینار/ کارگاه ها

فرم شرکت در کنگره ی داخلی/ سمینار/ کارگاه ها

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/08/01