معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دکتر فاطمه رضایی

دکتر فاطمه رضایی

مدیر توسعه پژوهش دانشگاه

تحصیلات: دکتری تخصصی اپیدمیولوژی-MPH

frezaei@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54336085-071

شماره داخلی: 304

دکتر حسین کارگر جهرمی

دکتر حسین کارگر جهرمی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تحصیلات: دکترای تخصصی بافت شناسی پزشکی

h.kargar@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340406-071

شماره داخلی: 216

دکتر یاسر ساریخانی خرمی

دکتر یاسر ساریخانی خرمی

مدیر اطلاع رسانی پزشکی

تحصیلات: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

yasersarikhani@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340406 -071

شماره داخلی: 236

دکتر علی تقی پور

دکتر علی تقی پور

مدیر هماهنگی مراکز تحقیقاتی

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

alitaghipour@modares.ac.ir

تلفن:‌ 54340405-071

شماره داخلی: 272

محمد نادری زاده

محمد نادری زاده

رئیس مرکز رشد، مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی

naderyzade@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54340407-071

شماره داخلی: 341