معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات