معاونت تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

دکتر امیر عبدلی

دکتر امیر عبدلی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

تحصیلات: دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

a.abdoli@jums.ac.ir

تلفن:‌ 54440821-071

شماره داخلی: 265